POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

Kongres POLYTRAUMA má za cieľ vytvoriť platformu pre multidisciplinárny odborný dialóg pre pracovníkov všetkých špecializácií, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o pacienta so životohrozujúcim poranením. Veríme, že sa nám podarí podnietiť konštruktívnu diskusiu o moderných postupoch v menežmente pacienta s polytraumou, ako aj o ich realizácii v podmienkach slovenského zdravotníctva, v záujme optimalizácie starostlivosti o našich spoločných pacientov.
Pozývame preto aj Vás, aby ste sa zúčastnili na našom stretnutí a zapojili sa do tohoto dialógu.

Za organizačný výbor
MUDr. Eva Kušíková
II.KAIM SZU a FNsP FD Roosevelta B.Bystrica

POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT

POZVÁNKA